top of page

לא מחכים לחוק - על התעמרות בעבודה

טרם חוקק חוק אשר מגדיר במפורש מה היא התעמרות בעבודה, אך קימת התייחסות רבה להתעמרות בעבודה בפסקי דין דרך חוקי יסוד כבוד האדם וחירותו ודרך חובת תום הלב המוגברת בדיני עבודה

מקום העבודה הוא מקום מרכזי בו העובד מנסה לממש את עצמו ואת הפוטנציאל שלו. מקום העבודה צריך להיות מקום בטוח  ומאפשר.

מחקרים מראים כי  התעמרות בעבודה איננה  תופעה שולית אלא תופעה רחבה כפי שהוגדרה  "המגפה השקטה".

ההדרכה בשילוב קטעי משחק ובניהולה של עורכת דין ומטרתה העלאת המודעות לתופעה, דיוק מקרי התעמרות, דרכי מניעה והתמודדות.

התעמרות.jpg
bottom of page